นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน

30 ต.ค. 2562 11:12 น. 102 ครั้ง

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 พันตำรวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย นายศราวุฒิ สุจริตธรรม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนิติเวชคลินิก กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ และ นางสาววิไลพร  ไหลงาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน เพื่อชี้แจงและแสดงความเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมี นายปิยบุตร แสงกนกกุล ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานในการประชุมฯ

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้ประสบปัญหาการคืนสิทธิสัญชาติไทย และให้ความเห็นในการดำเนินงานการให้บริการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรให้กับคนไทยพลัดถิ่นในพื้นที่จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฯลฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด