นิติวิทย์ฯ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและ การพิสูจน์ศพนิรนาม (ค.พ.ศ.) ครั้งที่ 1/2562

30 ต.ค. 2562 11:28 น. 93 ครั้ง

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม (ค.พ.ศ.) ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธาน นายโกมล พรมเพ็ง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนเลขานุการ ร้อยตำรวจเอกหญิง รัชดาภรณ์ มรม่วง ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม เป็นผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 109 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

          ในการประชุมดังกล่าว มีการนำเสนอคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ คณะทำงานภาคประชาสังคมด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม พร้อมทั้ง รายงานขั้นตอน กระบวนการ และการพิจารณาจัดทำร่างนโยบาย แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด