นิติวิทย์ฯ ร่วมกับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดโครงการวิจัยการพัฒนาระบบป้องกันการเสพติดซ้ำของเด็กและเยาวชนโดยการตรวจสารเสพติดในเส้นผม

30 ต.ค. 2562 11:36 น. 96 ครั้ง

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ บูรณาการร่วมกับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการจัดทำ โครงการวิจัยการพัฒนาระบบป้องกันการเสพติดซ้ำของเด็กและเยาวชนโดยการตรวจสารเสพติดในเส้นผม โดยมี พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นที่ปรึกษาโครงการ และพันตำรวจโทหญิง อัมพิกา ลีลาพจนาพร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติวิทยาศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ

             การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา นำไปสู่แนวทางการพัฒนาระบบการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในเส้นผมในเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้สามารถป้องปรามการกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำของเด็กและเยาวชน โดยพันตำรวจโทหญิง อัมพิกา ลีลาพจนาพร และคณะผู้วิจัยประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เริ่มลงพื้นที่เก็บข้อมูลและให้ความรู้ในการเก็บและตรวจสารเสพติดในเส้นผมระหว่างเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ทั้งหมด 14 ศูนย์ฝึกฯ ในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี  อุบลราชธานี ระยอง นครปฐม ชลบุรี เชียงใหม่ สงขลา พระนครศรีอยุธยา สุราษฎร์ธานี สมุทรปราการ นครสวรรค์ และขอนแก่น ทั้งนี้
ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำมาใช้ในการพัฒนาต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด