นิติวิทย์ฯ เลือกตั้งกรรมการจริยธรรมประจำสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

30 ต.ค. 2562 11:41 น. 74 ครั้ง

            วันที่ 29 ตุลาคม 2562  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นำโดย พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันตำรวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งกรรมการจริยธรรมประจำสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 บริเวณห้องโถงกลางสถาบันฯ ชั้น 8
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้สถาบันฯ จัดให้มีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 2 หน่วย ประกอบด้วย 1. บริเวณชั้น 8 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 2. บริเวณ ชั้น 17 อาคารสุขประพฤติ พร้อมทั้งจัดให้มีหน่วยเลือกตั้งออนไลน์ สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ติดราชการไม่สามารถเดินทางมายังหน่วยเลือกตั้งได้

          โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกข้าราชการ พนักงานราชการ สังกัดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นกรรมการจริยธรรมประจำสถาบันฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ กำกับดูแล ส่งเสริม ให้คำแนะนำ พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือส่งเรื่องให้ ก.พ. พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ ประกันความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม ประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มคุ้มครองจริยธรรมของสถาบันฯ และคุ้มครองข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด