นิติวิทย์ฯ รับรางวัล “การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการ ยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ” ในงาน “Digital Government Awards 2019”

1 พ.ย. 2562 17:15 น. 94 ครั้ง

            วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
กล่าวแสดงความยินดี และปาฐกถาพิเศษ ในงาน “Digital Government Awards 2019”
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดย พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
พร้อมด้วย นางสาวปาริชาติ สุขทอง ผู้อำนวยการกองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัล
การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

          สืบเนื่องมาจาก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินโครงการสำรวจระดับ
ความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น ๑,๘๕๘ หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ๓๒๓ หน่วยงาน และ หน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค ๑,๕๓๓ หน่วยงาน เพื่อเป็นฐานข้อมูล ใช้ประกอบการจัดทำแผนและนโยบายในการยกระดับการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับประเทศ ซึ่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นหนึ่งใน ๖๐ หน่วยงาน ที่ได้รับรางวัลจากการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลฯ ดังกล่าว

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด