คณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

1 พ.ย. 2562 17:18 น. 135 ครั้ง

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๓๒ คน  ศึกษาดูงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  โดยช่วงเช้า คณะอาจารย์และนักศึกษาฯ เข้าศึกษาดูงานกลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน    กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ช่วงบ่าย คณะอาจารย์และนักศึกษาฯ ได้เข้าศึกษาดูงานกลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ กองสารพันธุกรรม และกลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

การศึกษาดูงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้เนื้อหาวิชา และประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์        ทางนิติวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ภารกิจและองค์ความรู้ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ต่อสาธารณะต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด