สยจ.ยะลา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงเจ้าหน้าที่กับประชาชนเสียชีวิต จำนวน 15 ราย

6 พ.ย. 2562 17:47 น. 455 ครั้ง

          เมื่อวันที่ 5 พ.ย.62 เวลา 23.20 น.มีรายงานจาก จ.ยะลา ว่า ได้เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวน    ได้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา จำนวน 3 จุด โดยคนร้ายไม่ทราบจำนวน ซึ่งคาดว่ามีไม่ต่ำกว่า 10 คน ได้ใช้อาวุธปืน ไม่ทราบชนิดและขนาด บุกยิง ป้อมจุดตรวจ ชรบ. หมู่ที่ 5      ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา ขณะที่มีชาวบ้านซึ่งเป็น ชรบ. อยู่เวรยามประจำจุดตรวจ ถูกยิงเสียชีวิต      ในที่เกิดเหตุ 15 ราย และได้รับบาดเจ็บอีกจำนวน 5 ราย ภายหลังได้รับแจ้งอาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่     ทั้งกู้ภัยลำพะยา กู้ภัยพร่อน กู้ภัยแม่กอเหนี่ยว และกู้ภัยแม่ทับทิมได้เดินทางเข้าที่เกิดเหตุเพื่อรับตัว      ผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลยะลา แต่ระหว่างทางรถกู้ภัยได้ถูกตะปูเรือใบ ได้รับความเสียหายจำนวน 3 คัน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา   ดำเนินการดังนี้

 1. เจ้าหน้าที่ได้แจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่าย         แก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 2. เจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรึกษาและแนะนำความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ

ผลการให้ความช่วยเหลือ

          กรณีเหตุดังกล่าว อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวน หากมีความเชื่อมโยง  กับเหตุการณ์ความสงบชายแดนใต้ คณะกรรมการ 3 ฝ่าย จะให้การรับรองว่าเป็นการก่อเหตุความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อพัฒนาชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบฯ หรือครอบครัว ผู้ได้รับผลกระทบฯ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข โดยมอบเงินเยียวยาแก่ทายาทเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท

เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

รายชื่อผู้เสียชีวิต

 1. น.ส. กมลวรรณ อุทัยธรรม 
 2. ร.ต.อ.พยุง คินขนุนทด (ตำรวจศูนย์ซักถาม 2 ศปก.ตร.สน.)
 3. นายพูนสวัสดิ์ พลูแก้ว (แพทย์ประจำตำบล ชรบ.)
 4. นายสุพจน์ จันทร์วิมาน (ผรส.) 
 5. นายวิรัตน์ เพ็ชรปล้อง (ผรส.)
 6. นางนัยนา โพธิเตี่ยเตี่ยม (ชรบ.)
 7. นายธวัชชัย สุพงษ์
 8. นายซัมซามี สามะ 
 9. นางรอปิอ๊ะ กาปานาตู 
 10. นายสุนทร ยอดแก้ว (อดีต ผช.กำนัน (ชรบ)
 11. นายฉลอง ทองงาม (อดีตกำนัน (อรบ.)
 12.  นางรัชนก ยอดแก้ว (อรบ.)
 13.  นายเนตร จอมทอง (ผช.ผญบ.)
 14.  นายธนรักษ์ ไชยปัญญา 
 15.  นายบรรจบ ทองกลืน (ชรบ.)

และรายชื่อผู้บาดเจ็บประกอบด้วย

 1. นางสายัน ปานทอง 
 2. นายเนาวรัตน์ รัตนเสถียร 
 3. นายมะรอซี มะแซ 
 4. นายณรงค์ฤทธิ์ สิทธิพันธ์ 
 5. นายอาหาหมัด รัตนกตัญญู 

            ทั้งนี้ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา ได้ลงพื้นที่ได้แจ้งสิทธิให้กับผู้เสียหายเป็นการเบื้องต้น      หากกรณีดังกล่าว คณะกรรมการ 3 ฝ่าย ไม่รับรอง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลาจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือตาม พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ต่อไป

            รายงานเพิ่มเติม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลาขอรายงานข้อเท็จจริงเพิ่มเติม กรณีเหตุดังกล่าว คณะกรรมการ 3 ฝ่าย ให้การรับรองว่าเป็นการก่อเหตุความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯจังหวัดยะลา ได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ ประกอบด้วยดังนี้

1.กรณีเสียชีวิต อนุมัติให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียชีวิต จำนวน 15 ราย รายละ 500,000 บาท

2.กรณีบาดเจ็บสาหัส อนุมัติให้การช่วยเหลือจำนวน 5 ราย รวมเป็นเงิน 150,000 บาท ดังนี้

 1. อนุมัติให้การช่วยเหลือราย นายมะรอรี มะแซ เป็นเงิน 30,000 บาท
 2. อนุมัติให้การช่วยเหลือราย นางสายัน ปานทอง เป็นเงิน 50,000 บาท
 3. อนุมัติให้การช่วยเหลือราย นายเนาวรัตน์ รัตนเสถียร เป็นเงิน 50,000 บาท
 4. อนุมัติให้การช่วยเหลือราย นายณรงค์ฤทธิ์ สิทธิพันธ์ เป็นเงิน 10,000 บาท
 5. อนุมัติให้การช่วยเหลือราย นายอาหาหมัด รัตนกตัญญู เป็นเงิน 10,000 บาท

            รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,650,000 บาท

            ทั้งนี้ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา ได้ลงพื้นที่ได้แจ้งสิทธิให้กับผู้เสียหายเป็นการเบื้องต้น

            หมายเหตุ การช่วยเหลือเยียวยา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ กรณีเสียชีวิต คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา จะงดจ่ายเนื่องจากทายาทของผู้เสียหายได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นแล้ว กรณีบาดเจ็บ หากจำนวนเงินที่ได้รับช่วยเหลือ จากศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยา จังหวัดยะลา สำนักงานพัฒนาสังและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลามากกว่าจำนวนเงินที่มีสิทธิได้รับตาม พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ คณะกรรมการจะงดจ่ายค่าตอบแทนทั้งนี้อาศัยอานาจตามาตรา 18 วรรคท้าย แห่ง พระราชบัญญัตินี้