“ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒

8 พ.ย. 2562 18:57 น. 57 ครั้ง

ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น ณ ห้องประชุมกฤษณะ ผลอนันต์ อาคาร ๓ ชั้น ๒ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๖๒ โดยมี นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน เข้าร่วมฯ เพื่อพิจารณาสำนวนคดีตรวจสอบทรัพย์สิน จำนวน ๑๑๔ คดี มูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ ๗๕,๕๔๔,๐๐๐ บาท โดยการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน เป็นกระบวนการในการบังคับใช้กฎหมายการริบทรัพย์ เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในสังคม ลดโอกาสในการกลับมากระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด