สยจ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเกาะสมุยและลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สำนักงานฯ

11 พ.ย. 2562 10:20 น. 216 ครั้ง

                                              เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  นายสุรศักดิ์ ยอสินธุ์ ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน ๖๒ ของอำเภอเกาะสมุย ได้ประชาสัมพันธ์สำนักงานฯและรายงานสถานการณ์อำนวยความยุติธรรมในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยให้ที่ประชุมทราบ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน นายอำเภอเกาะสมุย เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา และในวันเดียวกันนี้ เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรม/พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม /พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ และงานบริการทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนที่มารอเยี่ยมญาติ ณ เรือนจำอำเภอเกาะสมุย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด