สยจ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลตลิ่งงาม แนะนำการใช้นวัตกรรมด้วยแอปพลิเคชั่น ระบบยุติธรรมสร้างสุข เพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานของกระทรวงยุติธรรม

11 พ.ย. 2562 10:50 น. 176 ครั้ง

                                               เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นายสุรศักดิ์ ยอสินธุ์ ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดและนายสิทธิพงษ์ อินทรักษ์ ประธานศูนย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลตลิ่งงาม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓ ตามแผนปฏิบัติการ เพื่อทบทวนบทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ศูนย์ยุติธรรมชุมชน การปฏิบัติงานขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงยุติธรรมในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แนวทางการช่วยเหลือเหยื่อผู้เสียหายและผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมแบบบูรณาการตามแนวคิด Justice Care...ยุติธรรมใส่ใจ การให้ความช่วยเหลือ ตามพ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม และแนะนำนวัตกรรมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต่อการให้บริการประชาชน ด้วยแอปพลิเคชั่น ระบบยุติธรรมสร้างสุข รวมทั้งสอบถามปัญหาอุปสรรคความต้องการและข้อเสนอแนะการดำเนินงานจากศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลตลิ่งงาม ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
#ยุติธรรมสร้างสุข #ยุติธรรมเชิงรุก #สร้างสุขให้ประชาชน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด