สยจ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลิปะน้อย เพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานของกระทรวงยุติธรรม โดยใช้นวัตกรรมแอปพลิเคชั่น ระบบยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน

11 พ.ย. 2562 11:06 น. 245 ครั้ง

                                               เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นายสุรศักดิ์ ยอสินธุ์ ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัด จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลิปะน้อย ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓ ตามแผนปฏิบัติการ เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงยุติธรรมในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไปสู่ประชาชนให้มากที่สุด รวมทั้งแนวทางการช่วยเหลือเหยื่อผู้เสียหายและผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมแบบบูรณาการตามแนวคิด Justice Care...ยุติธรรมใส่ใจ การให้ความช่วยเหลือ ตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม อีกทั้งแนะนำนวัตกรรมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต่อการให้บริการประชาชน ด้วยแอปพลิเคชั่น ระบบยุติธรรมสร้างสุข ณ ห้องประชุมมุกสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
#ยุติธรรมสร้างสุข #ยุติธรรมเชิงรุก #สร้างสุขให้ประชาชน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด