สยจ.พิษณุโลก ปรึกษาหารือการพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานคณะกรรมการบูรณาการแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับจังหวัดพิษณุโลก

12 พ.ย. 2562 18:07 น. 214 ครั้ง

          เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายธวัชจีรัญ พันมา ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก และนายภาณุพันธ์ โรจนพานิช หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม ได้เข้าพบ ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร และผศ.ดร.ภคพร วัฒนดำรง รองคณบดีฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อปรึกษาหารือการพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานคณะกรรมการบูรณาการแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษฯ ต่อไป

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด