สยจ.สกลนคร ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 3/2562

13 พ.ย. 2562 10:53 น. 86 ครั้ง

วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา ว่าที่ร้อยโท สมยศ แย้มโสพิศ หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ได้ทำการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมจันทสาโร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ทั้งหมดจำนวน 30 ราย ผู้เสียหาย จำนวน 28 ราย และจำเลย จำนวน 2 ราย โดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด