สยจ.สุราษฎร์ธานี โดยว่าที่ร้อยตรีอำพล อินทชิต นิติกร ร่วมบรรยายความรู้ในโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่เครือข่ายสภาเกษตรกรและเกษตรกรสภาเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

13 พ.ย. 2562 15:36 น. 77 ครั้ง

  วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา โดยว่าที่ร้อยตรีอำพล อินทชิต นิติกร ร่วมบรรยายความรู้ในโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่เครือข่ายสภาเกษตรกรและเกษตรกรสภาเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงการับรู้ข้อมูลข่าวสาสารและความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของเกษตรกร ณ ห้องประชุมทิวลิป 1 โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด