สยจ.มหาสารคาม "ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย"

13 พ.ย. 2562 15:47 น. 160 ครั้ง

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ดังนี้ (๑) พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ จำนวน ๓ เรื่อง (๒) ปรึกษากฎหมายแพ่ง จำนวน ๑ เรื่อง (๒) ปรึกษากฎหมายอาญา จำนวน ๑ เรื่อง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด