สยจ.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดความพร้อมโครงการในงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ปปีงบประมาณ 63

14 พ.ย. 2562 18:34 น. 77 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ยุติธรรม เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดความพร้อมโครงการในงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องแก่นภูมิ ๒ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายปานทอง  สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด