สยจ.เชียงใหม่ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน

15 พ.ย. 2562 08:48 น. 79 ครั้ง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และนายติณณ์ วงศ์เมือง นักวิชาการยุติธรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 15/2563 ในหัวข้อ “การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทและการอำนวยความเป็นธรรม” และแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชัน Justice care : ยุติธรรมใส่ใจ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์และบริการต่างๆของกระทรวงยุติธรรม ณ วิทยาลัยการปกครอง ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด