สยจ.พังงา ให้บริหารด้านการขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา

15 พ.ย. 2562 10:50 น. 127 ครั้ง

               เมือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพังงา ได้มีผู้เสียหายในคดีอาญา ซึ่งได้รับการพิจารณาให้ได้รับค่่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ตามคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  จำนวน 5 รายมายื่นขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด