สยจ.มหาสารคาม "ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย"

15 พ.ย. 2562 16:06 น. 589 ครั้ง

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ดังนี้ (๑) ปรึกษากฎหมายแพ่ง จำนวน ๑ เรื่อง (๒) ปรึกษากฎหมายกรณีสิทธิการรักษาพยาบาล จำนวน ๑ เรื่อง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด