สยจ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านการบรรยาย หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

18 พ.ย. 2562 16:36 น. 118 ครั้ง

วันที่ ๑๘ พ.ย.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. เจ้าหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ได้เข้าร่วมกิจกรรม การสร้างการรับรู้ผ่านการบรรยาย หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ณ อาคารอเนกประสงค์ เรือนจำกลางปัตตานี โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยเรือนจำกลางปัตตานี ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้มีความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันชาติ และประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ทั้งนี้ เพื่อต้องการปลุกจิตสำนึกของความเป็นไทย ให้ตระหนักรู้ถึงความเป็นชาติไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และรู้สำนึกในการที่จะปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่ในจิตสำนึก สร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่หมู่ผู้ต้องขัง รู้ในการที่จะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ หาที่สุดมิได้

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด