สยจ.พิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒

18 พ.ย. 2562 19:47 น. 79 ครั้ง

          เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ชั้น ๒ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน ตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ได้แก่ การจ้างทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล ในคดีแพ่ง และการขอปล่อยชั่วคราว (การประกันตัว) ในคดีอาญา เป็นต้น ซึ่งที่ประชุม พิจารณาทั้งหมด ๑๒ เรื่อง ขอรับความช่วยเหลือในการดำเนินคดี ๑ เรื่อง ไม่อนุมัติ ๑ เรื่อง และขอรับความช่วยเหลือปล่อยชั่วคราว (ประกันตัว) พิจารณา ๑๑ เรื่อง ยุติคำขอ ๖ เรื่อง ไม่อนุมัติ ๒ เรื่อง อนุมัติ ๔ เรื่อง เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท รวมอนุมัติเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๓๐,๐๐๐ บาท

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด