สยจ.พิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมาย ให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมฯ และให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ รวม ๕ ราย

18 พ.ย. 2562 19:51 น. 60 ครั้ง

          เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องสัญญาซื้อ ขายที่ดิน ๑ ราย เรื่องสัญญาเช่า ซื้อ ๑ ราย และเรื่องให้การเท็จ ๑ ราย ให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมฯ กรณีขอปล่อยชั่วคราว เรื่องทำให้เสียทรัพย์ ๑ ราย ละให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ในฐานะทายาทผู้เสียหาย กรณีชีวิต (ถูกลูกหลง) ๑ ราย

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด