สยจ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ณ วัดวิภาวดีกาญจนา ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

19 พ.ย. 2562 14:42 น. 152 ครั้ง

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ภายใต้แผนอุปถัมภ์คุ้มครอง ศาสนาต่างๆ ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2559 ณ วัดวิภาวดีกาญจนา ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมศาสนาสู่การปฏิบัติด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม และส่งเสริมศาสนาสู่การปฏิบัติในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง มีทัศนคติที่ดี และสร้างจิตสำนึกในคุณธรรมจริยธรรม

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด