ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้าใจและทััศนคติที่ดีต่อกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่ครูโรงเรียนเเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่

3 ธ.ค. 2562 09:11 น. 14 ครั้ง

เอกสารแนบ