ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 ธ.ค. 2562 09:15 น. 23 ครั้ง

เอกสารแนบ