"กระทรวงยุติธรรม" เปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ (OPS GAMES)

3 ธ.ค. 2562 13:25 น. 104 ครั้ง

          ในวันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องออกกำลังกายกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๗ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ (OPS GAMES) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร รวมไปถึงสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการร่วมแรงร่วมใจในการการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

          สำหรับการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาดังกล่าว กำหนดให้มีการแข่งขันในระหว่างวันที่ ๓ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ๕ ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส และเปตอง โดยแบ่งทีมการแข่งขันออกเป็น ๔ สี ได้แก่
          ๑) สีส้ม ประกอบด้วย สำนักงานกองทุนยุติธรรม กองกลาง สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กองการต่างประเทศ สำนักงานกลุ่มภารกิจบริหารความยุติธรรม และสำนักงานกลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย
          ๒) สีเขียว ประกอบด้วย กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารการคลัง สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
          ๓) สีฟ้า ประกอบด้วย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองนวัตกรรมการยุติธรรม กองกฎหมาย สำนักงานกลุ่มภารกิจอำนวยความยุติธรรม และสำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
          ๔) สีชมพู ประกอบด้วย กองออกแบบและก่อสร้าง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม และศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
          โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ส่งมอบธงประจำสีให้กับประธานสีและผู้แทนทั้ง ๔ สี โดยประธานสีทั้ง ๔ สี ได้แก่ สีส้ม พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม สีเขียว พันตำรวจเอก สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม สีฟ้า นายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและสีชมพู นายพยนต์ สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด