"กระทรวงยุติธรรม" ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต

3 ธ.ค. 2562 17:12 น. 97 ครั้ง

วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสิริประภา โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต กระทรวงยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน และจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้สอดคล้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมกว่า ๕๐ คน เข้าร่วมฯ ในการนี้ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า การดำเนินการในเรื่องนี้ เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการทำงานของหน่วยงาน สามารถช่วยยกระดับค่าคะแนนผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมเน้นย้ำสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้มาขอรับการบริการอย่างเป็นธรรมและเท่าเที่ยมกัน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ