กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชัน "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

9 ธ.ค. 2562 16:28 น. 120 ครั้ง

วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ ๖ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ International Anti Corruption Day ๒๐๑๙ ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance" คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งธีมหลักของการจัดงานในปีนี้คือ "เดินหน้า ล่าโกง" ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองที่ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาการทุจริต มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) โดยมี นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรรวงยุติธรรม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคีเครือข่าย และผู้เกี่ยวข้องกว่า ๑,๕๐๐ คน เข้าร่วมฯ ในการนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือรางวัล ITA Awards ระดับ AA ในประเภท กรมหรือเทียบเท่า โดยนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้แทนรับมอบจากนายกรัฐมนตรี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด