กระทรวงยุติธรรม พิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

11 ธ.ค. 2562 13:31 น. 195 ครั้ง

ในวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ โดยมี นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาการพักการลงโทษให้แก่นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน ๒๗๗ ราย การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง หรือพิการ หรือมีอายุตั้งแต่ ๗๐ ปีขึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓ ราย พักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดโครงการการบำบัด และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๓๒ ราย การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดโครงการหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒ - ๓ จำนวน ๓๐ ราย และพิจารณาการสั่งเพิกถอนการพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ จำนวน ๕ ราย ในการนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้หารือเพิ่มเติมกรณีนักโทษที่ถูกปล่อยตัวแล้ว แต่มีการกระทำผิดซ้ำทำให้ต้องกลับมาคุมขังอีก มีปัจจัยหรือสาเหตุมาจากอะไร โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ต่อไป

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด