“ยุติธรรม” เปิดการฝึกอบรมส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองพยาน คดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

12 ธ.ค. 2562 14:22 น. 362 ครั้ง

 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล กรุงเทพฯ ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองพยานคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานคุ้มครองพยานให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจคุ้มครองพยานคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านการคุ้มครองพยาน เพื่อให้การคุ้มครองพยานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ตุลาการพระธรรมนูญ ผู้แทน กอ.รมน. ผู้แทน กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า และรองผู้บังคับการศูนย์พัฒนาด้านการข่าว เข้าร่วม

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า โครงการ “ส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองพยานคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่มีส่วนในการพัฒนาศักยภาพ และทักษะการคุ้มครองความปลอดภัยที่เหมาะสม แก่พยานคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แก่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม สนับสนุน ภารกิจการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมด้านความมั่นคง ให้เกิดประสิทธิภาพต่อกระบวนการยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน และนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง ที่นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จึงได้มีดำริให้กระทรวงยุติธรรม มุ่งเน้นในการเสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว และเป็นธรรม ตามหลักมาตรฐานสากล ด้วยความเชื่อที่ว่าการอำนวยความยุติธรรมที่ทั่วถึง จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ระหว่างคนรวย และคนจน คนเมือง และคนชนบท โดยใช้กลไกที่จะทำให้คนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงในทุกระดับ ให้สมกับคำกล่าวที่ว่า “ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”

โอกาสนี้ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข กับมาตรการคุ้มครองพยาน” ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม สำหรับการอบรมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม กับกองบัญชาการตำรวจสันติบาล จัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้กับเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า จำนวนทั้งสิ้น ๔๕ คน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด