สยจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตาม นิเทศและเยี่ยมเยียนศยช.ในเขตอำเภอบางระกำ และอำเภอเมืองพิษณุโลก

12 ธ.ค. 2562 19:59 น. 14,456 ครั้ง

          เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายธวัชจีรัญ พันมา ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตาม นิเทศ และเยี่ยมเยียนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลงิ้วงาม และศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ชี้แจงแนวทางในการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตามเป้าหมายของกระทรวงยุติธรรม มอบแผ่นพับ และสื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งช่องทางการขอรับความช่วยเหลือด้านงานยุติธรรม ผ่าน Application ภายใต้ชื่อ "Justice Care : ยุติธรรมใส่ใจ"

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด