"กระทรวงยุติธรรม" ร่วมขับเคลื่อนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี ๒๕๖๓

18 ธ.ค. 2562 10:49 น. 269 ครั้ง

 

ในวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี ๒๕๖๓ โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวรายงานสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รองศาสตราจารย์วีริศ อัมระปาล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยเสพติด หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางและภูมิภาคทั้งพลเรือน ทหารตำรวจ และผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมรับนโยบายรวมกว่า ๕๐๐ คน เข้าร่วมฯ ทั้งนี้ เป้าหมายสำคัญของการเปิดปฏิบัติฯ เพื่อเน้นย้ำให้ผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจถึงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามภารกิจที่กำหนดไว้ในแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี ๒๕๖๓ ตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ โดยบูรณาการการทำงานอย่างเป็นเอกภาพ ภายใต้การบริหารจัดการของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ทุกหน่วยงานยึดการปฏิบัติภายใต้หลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการดำเนินการต่อผู้ค้าทุกระดับ ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติด มุ่งการลดความต้องการใช้ยาเสพติด โดยเฉพาะการป้องกันในกลุ่มเด็กและเยาวชน และผู้ผ่านการบำบัดรักษาแล้ว เพื่อไม่ให้กลับไปมีพฤติการณ์ อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและพัฒนาต่อยอดให้ปลอดจากยาเสพติด ตลอดจนให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลและการทำงานที่ถูกต้องให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ และขอความร่วมมือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพราะหน่วยงานราชการไม่สามารถดำเนินการเพียงลำพังได้ เพื่อให้ลูกหลานและสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ