สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดการประชุมผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติเกี่ยวกับ “การใช้กีฬาเป็นยุทธศาสตร์ในการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาของเด็กและเยาวชน”

18 ธ.ค. 2562 10:58 น. 905 ครั้ง

 

 

วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังห้อง Grand Hall ๑ - ๒ โรงแรม ดิ แอทธีนี โฮเทล อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพฯ ทรงเปิดการประชุมผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติเกี่ยวกับ “การใช้กีฬาเป็นยุทธศาสตร์ในการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาของเด็กและเยาวชน” ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้พระราชทานพระดำรัสเปิดงาน โดยทรงกล่าวถึงการใช้กีฬาเป็นยุทธศาสตร์ในการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาของเด็กและเยาวชนว่า กีฬา เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับยอมรับโดยสากล ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนจากการกระทำผิดทางอาญาได้ เพราะไม่เพียงเป็นการส่งเสริมสิทธิในการพัฒนาตนเอง การผ่อนคลาย และการเล่นของเด็กและเยาวชนเท่านั้น กีฬายังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนากระบวนการคิดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอีกด้วย และประเทศไทยก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งในบทบาทสำคัญของกีฬาดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จากนั้น ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการซึ่งนำเสนอผลการดำเนินงานขององค์กรผู้ร่วมจัดงานโดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนายโจฮาน เดอ ฮาน ผู้แทนสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ สำนักงานใหญ่ ณ กรุงเวียนนา นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายเอกภพ
เดชเกรียงไกรสร ประธานสโมสรกีฬา BBG พร้อมด้วยผู้บริหารขององค์กรผู้ร่วมจัดงานเฝ้ารับเสด็จฯ การประชุมผู้เชี่ยวชาญในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้เป็นเวทีในการวิเคราะห์และรวบรวมมาตรการและแนวปฏิบัติจากนานาชาติในการนำกีฬามาใช้เพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรม ตลอดจนเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะแก่ภาครัฐในการนำไปบรรจุเป็นนโยบายระดับประเทศและระดับสากล การประชุมดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากความสำเร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ประเทศไทยได้เสนอร่างข้อมติเรื่อง “Integrating Sport into Youth Crime Prevention and Criminal Justice” ในเวทีการประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice) สมัยที่ ๒๘ ที่กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย และได้รับการรับรองโดยฉันทามติจากประเทศสมาชิก สาระสำคัญของข้อมติดังกล่าวคือการเน้นย้ำถึงความสำคัญของกีฬาว่าเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน และเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนตระหนักว่ากีฬามีส่วนช่วยในการส่งเสริมและฟื้นฟูเด็กที่กระทำผิดให้กลับมาอยู่ในสังคมและมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ หากเด็กได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะด้านกีฬาควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับประเทศไทยมีกรณีตัวอย่างความสำเร็จจากโครงการสโมสรกีฬา Bounce Be Good หรือ สโมสรบีบีจี ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ หนึ่งในตัวชี้วัดผลสำเร็จของสโมสร บีบีจี คือเมื่อดูสถิติเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาตนเองด้วยกีฬาของสโมสรฯ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๗ ของเด็กและเยาวชนทั้งประเทศ มีผู้กลับไปกระทำผิดซ้ำภายในระยะเวลา ๑ ปีหลังพ้นโทษ จำนวนไม่ถึงร้อยละ ๑ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำมาก เมื่อเทียบกับอัตราการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนในภาพรวมของประเทศไทย ซึ่งค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๔ ปี อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๒๓

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด