"ยุติธรรม" พิจารณาการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓

18 ธ.ค. 2562 11:07 น. 118 ครั้ง

ในวันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ เพื่อรับทราบวงเงินดอกเบี้ยฯ ที่สามารถจัดสรรได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตลอดจนผลการเบิกจ่ายเงินดอกเบี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมถึงพิจารณาโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ขอรับเงินดอกเบี้ยฯ สนับสนุนในการดำเนินโครงการ โดยมีคณะกรรมการฯ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด