การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

23 ธ.ค. 2562 09:01 น.

ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมประชุมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดโดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) และสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งมี กรรมการ ค.ต.ป. และ กรรมการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม  ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

สำหรับแนวทางในการทำงานของ ค.ต.ป. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น มุ่งเน้นใน 3 ส่วน ได้แก่
         1. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการที่กำหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐดำเนินการต่างๆตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รัฐบาลขอให้ ค.ต.ป.เป็นกลไกที่ช่วยตรวจสอบ แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินั้น ๆ พร้อมตรวจสอบและประเมินในเรื่องของความเสี่ยงในการทำงานด้วย โดยตรวจสอบผลกระทบของโครงการว่ามีผลกระทบอย่างไรบ้างกับประชาชน

         2. การเลือกโครงการนั้น ควรมุ่งเน้นการประเมินในโครงการใหญ่ๆและมีความสำคัญ และเป็นโครงการที่มีผลกระทบกับประชาชน

         3. พร้อมทั้งมีตัวชี้วัดที่เขื่อมโยงกับการบูรณาการ โดยใช้ตัวชี้วัดตรวจสอบเรื่องที่ดำเนินการอยู่ หากพบข้อบกพร่องให้แจ้งกลับมาที่รัฐบาลเพื่อดำเนินการสั่งการต่อไป