รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน ๕ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

23 ธ.ค. 2562 16:23 น. 120 ครั้ง

วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน ๕ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยมี นายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้แนวคิดสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร และนครสวรรค์ จำนวนกว่า ๒๐๐ คน เข้าร่วมฯ ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี ๒๕๖๓ มุ่งเน้นในการเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน เน้นกระบวนการเสริมสร้างความเข็มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้นำ และคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพปัญหายาเสพติด และดำเนินกิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจากหมู่บ้าน/ชุมชนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา เริ่มดำเนินการในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ๕ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ลำเลียงผ่านของยาเสพติด โดยกลุ่มขบวนการมักจะหลีกเลี่ยงเส้นทางสายหลัก ที่มีด่านตรวจ/จุดตรวจ มีความเข้มงวดไปใช้เส้นทางสายรองแทน เพื่อลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและพื้นที่ตอนใน นอกจากนี้ มิติของการลักลอบนำเข้าก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันโดยเฉพาะฝั่งทางด้านตะวันตก ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ขณะเดียวกันสถานการณ์การค้าในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย ก็เป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของกลุ่มนักค้ารายสำคัญในเครือข่ายของกลุ่มบุคคลหลบหนีหมายจับ ซึ่งพัฒนาจากนักค้ายาเสพติดรายย่อยในพื้นที่ ยกระดับตนเองมาเป็นกลุ่มการค้ารายสำคัญ รัฐบาลตระหนักถึง การสร้างพื้นที่ปลอดภัยภายใต้ กระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้นำ และคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อลดปัญหาการค้าและแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป ก็จะบูรณาการร่วมกับแกนนำระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน ต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ