สยจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม

14 ม.ค. 2563 19:52 น. 66 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๓๐ น. นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม กลุ่มอำนวยความยุติธรรมเเละนิติการ ลงพื้นที่ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม กรณี ขอค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี จำนวน ๑ ราย เพื่อเสนอประกอบการพิจารณาต่อคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด