สยจ.ตาก ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอบ้านตาก ณ บ้านแม่บอน ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

14 ก.พ. 2563 14:17 น. 91 ครั้ง

      เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก โดยนายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร ยุติธรรมจังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม ประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก ออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ร่วมกับอำเภอบ้านตาก เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน และให้บริการทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน เช่น การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือทางด้านกองทุนยุติธรรม การขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ เป็นต้น ณ บ้านแม่บอน ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่นี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านตากเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด