การประชุมเพื่อวิพากษ์กระบวนการของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนที่ได้รับการทบทวน

14 ก.พ. 2563 15:43 น. 81 ครั้ง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธาน “การประชุมเพื่อวิพากษ์กระบวนการของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนที่ได้รับการทบทวน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและนำมาพิจารณาปรับปรุงให้สมบูรณ์ โดยมี รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา และทีมงานผู้ดำเนินโครงการปรับปรุงคู่มือกระบวนการเพื่อมาตรฐานการปฏิบัติงานต่อเด็กและเยาวชน จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รายงานผลความก้าวหน้า ในการนี้ นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ (1)    นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ (2) และนางณัฐภัสสร  สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีฯ (3) ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าว   มีผลความก้าวหน้าอยู่ในขั้นตอนจัดทำกระบวนการของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ตามหลักการและเครื่องมือทางการบริหารที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพินิจ 1              กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ