• Slide 0

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 กระทรวงยุติธรรม สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมได้จัดประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเด็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 กระทรวงยุติธรรม สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมได้จัดประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเด็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมราชทัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อกำหนดประเด็นการตรวจติดตามการดำเนินงานของเรือนจำและทัณฑสถาน ร่วมกัน

 

 

 

ลงวันที่ 14 ก.พ. 2563 16:25 น.

จำนวนผู้อ่าน 100 คน