• Slide 0

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมได้จัดประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเด็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลผู้กระทำผิดผ่านระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC)

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเด็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลผู้กระทำผิดผ่านระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) โดยมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อกำหนดประเด็นการตรวจติดตามการดำเนินงานการใช้ประโยชน์จากข้อมูลผู้กระทำผิดผ่านระบบ DXC ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในส่วนภูมิภาค ร่วมกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงวันที่ 14 ก.พ. 2563 16:37 น.

จำนวนผู้อ่าน 107 คน