• Slide 0
  • Slide 1

วันที่ 6 มกราคม 2563 สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมได้จัดประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายยุติธรรม สร้างสุข การดำเนินงานของ กพยจ.และ ศยช.

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายยุติธรรม สร้างสุข การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม (กพยจ.) และการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ และผู้อำนวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด สำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อกำหนดประเด็นการตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ร่วมกัน

 

 

 

 

 

ลงวันที่ 14 ก.พ. 2563 16:53 น.

จำนวนผู้อ่าน 204 คน