สยจ.พิษณุโลก จัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อ.วัดโบสถ์

14 ก.พ. 2563 22:03 น. 18 ครั้ง

          เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายธวัชจีรัญ พันมา ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ในโครงพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด อย่างยั่งยืน ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอวัดโบสถ์ ซึ่งได้ร่วมบรรยาย ให้ความรู้กฎหมาย กองทุนแม่ของแผ่นดิน พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ มอบแผ่นพับ สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมาย และให้คำปรึกษากฎหมาย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด