สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

เชิญชวนเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 – 18 ปี ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด Info Graphic แบบเคลื่อนไหว

ภายใต้หัวข้อ “สมานฉันท์สร้างสรรค์สังคมไทย” เพื่อชิงโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษารวม 60,000 บาท

จากกระทรวงยุติธรรม รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง ⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓


เอกสารแนบ

สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 Tel : 02-141-4994-5 Fax : 02-143-8291 E-mail : samarnachan@hotmail.com