รมว.ยุติธรรม มอบหมายให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (นพช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

21 ก.พ. 2563 17:29 น. 59 ครั้ง

 

วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (นพช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในการนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมฯ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างคู่มือตัวชี้วัดภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และพิจารณาร่างโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่โป่งน้ำร้อน โดยให้ สมช. ร่วมกับ สล.พมพ.กปช.จต. เสนอสภาความมั่นคงแห่งชาติ พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ พลเอกประวิตรฯ กล่าวใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า เพื่อให้แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ซึ่งเป็นแผนรองรับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติสามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม ขอให้ทุกส่วนราชการ ให้ความสำคัญโดยให้กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด เร่งดำเนินการจัดทำและทบทวนประกาศจังหวัด ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่จังหวัดชั้นใน จังหวัดชายฝั่งทะเลเกาะแก่ง และจังหวัดชายแดน โดยมีการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง ภายในไตรมาสนี้ ซึ่งผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นได้ตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคู่มือตัวชี้วัด จำเป็นที่จะต้องมีพื้นที่เป้าหมายที่จังหวัดประกาศเป็นลำดับแรก และให้ สมช. กอ.รมน. และ พมพ. กองทัพภาค ทัพเรือภาค ร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกันในการจัดทำ และขับเคลื่อนโครงการพัฒนา เพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ โดยเฉพาะกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ที่ได้เสนอร่างโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่โป่งน้ำร้อน จะต้องนำความเห็นของที่ประชุมไปปรับแก้ไขให้เรียบร้อย และพิจารณารายละเอียดให้ถี่ถ้วน เพื่อนำเสนอสภาความมั่นคงแห่งชาติต่อไป และให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ให้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ในตัวชี้วัดร่วม และตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ โดยหน่วยงานรับผิดชอบหลักมีความสำคัญในการติดตามประเมินผลความสำเร็จ ซึ่งต้องรายงานผลให้ นพช. ทราบ

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด