พิธีมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

27 ก.พ. 2563 10:48 น.

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เมย์แฟร์ บอลรูม ซี ชั้น 11 เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล กรุงเทพมหานคร กรมบัญชีกลางได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ และประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่ส่วนราชการที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (Internal Auditor Quality Assurance : IAQA) จำนวน 31 แห่ง โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐนี้ด้วย