ข้าราชการพลเรือนดีเด่น สังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2562

6 มี.ค. 2563 11:18 น. 2,579 ครั้ง


กระทรวงยุติธรรม ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น สังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2562
ทั้ง 19 ท่าน ซึ่งได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เสียสละ และอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่ราชการและประเทศชาติ

#สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
1. นางสาวกาญจนามาส ชำนาญกิจ ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง (นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ) กลุ่มตรวจสอบภายใน
2. นางสาวอรอุษา ชินกระจ่างกิจ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

#กรมคุมประพฤติ
3. นายวัชรินทร์ ทองรักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
4. นายพีฐิพันธน์ ณัฐวัตรจินดา พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ กองพัฒนาการคุมประพฤติ

#กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
5. นางสาวปรักมาศ พิมเสน นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ สำนักงานคุ้มครองพยาน

#กรมบังคับคดี
6. นายอนุชิต เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักผู้ตรวจราชการกรม
7. นายธีรภัทร์ ชัยเฉลิมปรีชา นิติกรชำนาญการพิเศษ กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์

#กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
8. นางนลินนาถ ไกรนรา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2
9. นางสาวดิษยา มีเพียร นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา

#กรมราชทัณฑ์
10. นางนิภา งามไตรไร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดสงขลา เรือนจำกลางสงขลา
11. นายพงษ์อภินันทน์ จันกลิ่น นักทัณฑวิทยาชำนาญการ กองทัณฑปฏิบัติ
12. นายภาณุมาศ หลากจิตร์ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน เรือนจำกลางเขาบิน
13. นายกันธกร สำรวมจิตร นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

#กรมสอบสวนคดีพิเศษ
14. พันตำรวจโทเสฏฐ์สถิตย์ สุวรรณกูด พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค
15. นางกิติยา อู่ทรัพย์ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ สำนักงานเลขานุการกรม

#สำนักงานกิจการยุติธรรม
16. นางประชุมภร นนท์ธีระสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม

#สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
17. นางนารถธิดา สุศรี นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม

#สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
18. นางปะภาสี คัยนันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
19. นายวีระพล ใจจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด

#ข้าราชการพลเรือนดีเด่น #กระทรวงยุติธรรม #ข้าราชการพลเรือนดีเด่น2562

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด