สยจ.สุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2562

25 มี.ค. 2563 15:53 น. 11 ครั้ง

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 11.00-12.00 นาฬิกา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3 อาคารสำนักงานส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี    ได้มอบหมายให้นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานคณะอนุกรรมการและมีนายสุธีรวัชร์ เจริญวงศ์ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดฯ โดยมีเรื่องเข้าพิจารณาจำนวน 3 ราย กรณีขอรับความช่วยเหลือในการดำเนินคดี จำนวน 2 ราย   และขอรับความช่วยเหลือหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย  จำนวน 1 ราย มติที่ประชุมได้พิจารณา อนุมัติ หลักประกันการปล่อยชั่วคราวฯ ในศาลชั้นต้น จำนวน 1 ราย คดียาเสพติด เป็นเงิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และกรณีขอรับความช่วยเหลือในการดำเนินคดี ไม่อนุมัติ จำนวน 2 ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด