สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2563

25 มี.ค. 2563 16:10 น. 11 ครั้ง

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 11.00 นาฬิกา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3 อาคารสำนักงานส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้   ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานคณะอนุกรรมการและมีนายสุธีรวัชร์ เจริญวงศ์ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดฯ โดยมีเรื่องเข้าพิจารณาผู้เสียหายทั้งสิ้น 18 ราย  กรณีผู้เสียหาย 14 ราย ที่ประชุมพิจารณาจ่ายผู้เสียหาย จำนวน 14 ราย ยกคำขอ จำนวน 3 ราย งดจ่าย 1 ราย รวมจำนวนเงินที่พิจารณาจ่าย 785,758.บาท  (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด