สยจ.ตาก ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

25 มี.ค. 2563 16:16 น. 44 ครั้ง

      เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก โดยนายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร ยุติธรรมจังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมฯ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมสายประทีป ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น ๔ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด